ARCHIVES OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCES AND SCIENTIFIC HERITAGE OF M. S. BOKARIUS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32353/ACFS.2.2020.07

Keywords:

scientific periodicals, scientific heritage of M. S. Bokarius, “Archive of Criminology”, forensic science, National Scientific Centre “Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute”.

Abstract

Registration of new print media at National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» is not accidental. Existing publications of the Ministry of Justice of Ukraine: Official Bulletin of Ukraine, Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, the official collection: Systematic Collection of Current Legislation of Ukraine, the official periodical Codes of Ukraine, Theory and practice of Forensic science and Criminalistics by National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute», Criminalistics and Forensics by Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise, Interdepartmental scientific and methodological collection of the State Scientific Research Forensic Center (SSRFC) of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and professional scientific and practical collection: Kryminalistychnyi visnyk “concise” purpose, aspect. The system clearly lacks a periodical with regular headings and which contains official publications on public, scientific, industrial and other issues, literary and artistic works, essays, illustrations, advertising, interviews, the historical heritage of the M. S. Bokarius, famous scientist and etc. According to the State Register, there are more than 12,000 certified forensic experts in the country. The position of a forensic expert is by its nature exceptional, as it has certain features. On the one hand, the work of the expert is to conduct with the use of their specific expertise (almost unlimited range of issues: science, technology, crafts, etc.) a scientifically sound study to establish the facts that have probative value in the investigation and trial of cases with another hand, a forensic expert acquires the status of a procedural person in the provision of the conclusion and thus in his professional activity combines the status of a specialist in the relevant field of knowledge, scientist and procedural subject. The purpose of the article is to carry out a scientific search for new research papers of the scientist and to study five issues of the Archives of Criminology and Forensic Sciences published in 1926-1927.

References

Arkhiv krymynolohyy y sudebnoi medytsyny (1926). Kharkov: Yurydycheskoe yzd-vo Narkomiusta USSR, T. 1. Kn.1. S. KhII [in Russian].

Biblioteka Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu im. M.I.Pyrohova URL:http://irbis.vnmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=RIDK&P21DBN=RIDK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%A1%2E (data zvernennia 16.04.2020) [in Ukrainian].

Bolshaia iuridicheskaia ehntsiklopediia (gl. red. M. O. Semashko). (1935). T. 32. Moskva : Gos. izd. Biolog. i med. Literatury. URL: http://surl.li/bxmx (data zvernennia 16.04.2020) [in Russian].

Do pytannia kadrovoho zabezpechennia naukovo-doslidnykh ustanov sudovykh ekspertyz Ministerstva yustytsii Ukrainy URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0019323-13 (data zvernennia 20.04.2020) [in Ukrainian].

Grodzinskii, M. M. (1925). Uchenie o dokazatelstvakh i ego ehvoliutsiia. Ottisk iz knigi «Arkhiv kriminologii i sudebnoi meditsiny № 1» za 1925 g. / Kharkov : Iurid. izd-vo Narkomiusta USSR [in Russian].

Kliuiev, O. M., Uhrovetskyi, O. P., Simakova-Iefremian, E. B., Khosha V. V. ta in. Stolitnii shliakh sudovoi ekspertyzy v Ukraini (1918–2018 rr.) (2018) [monohrafiia] Kharkiv [in Ukrainian].

Lesovoi, V. N., Kliuev, A. N., Olkhovskyi, V. A. y dr. (2016). Lychnost Zasluzhennoho profesora N. S. Bokaryusa v otzyvakh eho zarubezhnykh sovremennykov. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zbirnyk nauk. prats KhNDISE. Vyp.16. Kharkiv: Pravo. 421–427 [in Ukrainian].

Lisovyi, V. M., Olkhovskyi, V. O., Kravchenko, Yu. M., Miasoiedov, V. V. (2019). Slovo pro vchytelia: do 150-richchia z dnia narodzhennia Zasluzhenoho profesora M. S. Bokariusa. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zbirnyk materialiv mizhnarod.nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18–19 kvit. 2019 r.). Kharkiv. 4–7 [in Ukrainian].

National Library of Medicine (U.S.), Library of the Surgeon-General’s Office (U.S.) U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1910/ p 413. URL: https://books.google.com.ua/books?id=dG8iAQAAMAAJ&pg=PA413&lpg=PA413&dq=Bokarius,+N.&source=bl&ots=qCK50GqxDB&sig=ACfU3U2ve2xXRDjnrgMrhG3H2FFdKeQLfg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiexP3y6abrAhVI2KQKHWlCBk04KBDoATAHegQICRAB#v=onepage&q=Bokarius%2C%20N.&f=false (data zvernennia 16.08.2020) [in Ukrainian].

Naukova biblioteka Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho URL: http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,%20%D0%9D.%20%D0%A1.$%3C.%3E%29 (data zvernennia 16.04.2020) [in Ukrainian].

Reiestr atestovanykh sudovykh ekspertiv. URL: http://rase.minjust.gov.ua/page/1#%D0%90 (data zvernennia 16.08.2020) [in Ukrainian].

Robak, I. Yu. (2015). Zhyttievyi shliakh i naukova spadshchyna M. S. Bokariusa: istoriohrafiia doslidzhennia. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut»: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Istoriia nauky i tekhniky». Kharkiv, № 70 (1043). 43–48 [in Ukrainian].

Shepitko, V. Yu. (2009). Vchenyi sudovyi medyk ta kryminalist zasluzhenyi profesor Mykola Serhiiovych Bokarius. Bokariusovski chytannia : zbirnyk materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarod. uchastiu «Vprovadzhennia suchasnykh naukovykh dosiahnen v sudovu ekspertyzu», Kharkiv, 10–11 veresnia 2009 r. Kharkiv. 33–34 [in Ukrainian].

Shevchuk, V. M. (2019). Vplyv naukovykh idei M. S. Bokariusa na rozvytok kryminalistyky ta sudovoi medytsyny. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zbirnyk materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M.S. Bokariusa (Kharkiv, 18–19 kvit. 2019 r.). Kharkiv. 9–11 [in Ukrainian].

Tsymbal, M. L., Derecha, L. M. (2004). Rol M. S. Bokariusa u stanovlenni vitchyznianoi kryminalistyky i sudovoi ekspertyzy. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zbirnyk nauk. prats KhNDISE. Vyp.4. Kharkiv: Pravo. 74–80 [in Ukrainian].

Tsymbal, M. L., Simakova-Efremian, E. B., Derecha, L. N. (2009). Rol profesora N. S. Bokariusa v razvitii sudebnoi ehkspertizy i kriminalistiki. Teorіia ta praktika sudovoї ekspertizi ta krimіnalіstiki. Vip. 9. 566–574 [in Russian].

Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. (1998). Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: Ukr. entsykl. URL: https://leksika.com.ua/13350428/legal/arhiv_kriminologii_i_sudebnoy_meditsiny (data zvernennia 16.08.2020) [in Ukrainian].

Published

2020-08-20

How to Cite

Fesiunіn V. ., & Tiapkіn A. . (2020). ARCHIVES OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCES AND SCIENTIFIC HERITAGE OF M. S. BOKARIUS. Archives of Criminology and Forensic Sciences, 2, 77-86. https://doi.org/10.32353/ACFS.2.2020.07