PECULIARITIES OF TRAINING AND ADVANCED TRAINING OF FINGERPRINT EXPERTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.07

Keywords:

fingerprint expert, fingerprint analysis, training, retraining, advanced training, regulatory legal acts.

Abstract

The Article purpose is identification of shortcomings in training, retraining and advanced training of fingerprint experts as well as outline of scientific basis for improving this area of activity. The analysis of domestic scientists’ developments has made it possible to establish that in Ukraine there is no single unified regulatory legal act governing training, retraining and advanced training of a forensic expert, regardless of his institutional subordination.

It is proved that current regulatory legal framework for professional training of forensic experts, in particular fingerprint experts, of the system of the Ministry of Justice of Ukraine is at the stage of formation and development and requires further reformation. It is necessary to highlight the section: Procedure for specialists’ training and internship in the Regulations on the Central Expert Qualification Commission under the Ministry of Justice of Ukraine and Certification of Forensic Experts, and to develop a separate regulatory legal act regarding the procedure for advanced training on its basis.

Particular attention is drawn to the absence of guidelines on the organization of the education process while forensic expert training, negatively affecting the process of learning during on-site training (in forensic science institutions). Expediency of the development of guidelines on forensic experts’ training for each individual expert specialization is established, which are suggested to be added as separate R&D topics to research work plan of the Ministry of Justice of Ukraine. It is indicated that a detailed study of the introduction of such a component as mentoring into the system of forensic experts’ training is essential.

It is stressed that development of the regulatory legal framework for training forensic experts abroad in corresponding forensic science institutions, and the coordination of this area of activity by the Ministry will have a positive impact not only on the quality of training but also on the acquisition of world experience with the subsequent possibility of improving methods for conducting fingerprint analyses.

References

Sukhomlyn, T. V. & Yurchyk, T. V. (2019) Sudovo-daktyloskopichna ekspertyza u kryminal’nomu provadzhenni (Eng. Forensic fingerprint analysis in criminal proceedings). Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Kharkiv. Pravo. V. 30. Р. 104–109 [in Ukrainian].

Pro sudovu ekspertyzu (Eng. On forensic examination): Zakon Ukrayiny vid 25.02.1994 r. № 4038-KHII (zi zminamy ta dopovnennyamy). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR).1994. № 28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 [in Ukrainian].

Tkachenko, N. M. (2018) Udoskonalennya profesiynoyi pidhotovky sudovoho eksperta – vazhlyvyy faktor rozvytku ekspertnoyi dydaktyky (Eng. Improving the professional training of a forensic expert is an important developmental factor of expert didactics). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. prats’. Kharkiv : Pravo. Vyp. 18. P. 203–214. DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2018.22 [in Ukrainian].

Hasparyan. S. H. (2018) Shlyahy pidvyshchennya yakosti pidhotovky kadriv dlya sudovo-ekspertnykh ustanov Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny (Eng. Ways to improve the quality of training of forensic institutions of the Ministry of Justice of Ukraine). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. prats’. Kharkiv : Pravo. Vyp. 18. P. 281–287. DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2018.30 [in Ukrainian].

Hasparyan. S. H. (2019) Mistse administratyvno-pravovykh norm u pravovomu rehulyuvanni kadrovoho zabezpechennya sudovo-ekspertnykh ustanov Ukrayiny (Eng. The place of administrative and legal norms in the legal regulation of staffing of forensic institutions of Ukraine). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. prats’. Kharkiv: Pravo. Vyp. 20. P. 175–188. DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.13 [in Ukrainian].

Solovey, O. V. (2019) Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky pratsivnykiv ekspertnoyi sluzhby Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (Eng. Peculiarities of professional training of employees of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. prats’. Kharkiv: Pravo. Vyp. 20. S. 230–237. DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.17 [in Ukrainian].

Petrova, I. A. & Sniher’ov, O. P. (2017) Formuvannya osobystosti suchasnoho sudovoho eksperta (Eng. ). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk. prats’. Kharkiv: Pravo. Vyp. 17. P. 165–171. DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2017.20 [in Ukrainian].

Komaha, V. O. & Strilets, H. O. & Chernobay, L. M. (2006) Aktual’ni aspekty stosovno kadrovoyi pidhotovky sudovykh ekspertiv v Ukrayini (Eng. Topical aspects concerning personnel training of forensic experts in Ukraine). Ekspertne zabezpechennya pravosuddya:mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Simferopol’. KrymNDISE. 2006. P. 291–296. [in Ukrainian].

Metodyka daktyloskopichnoyi ekspertyzy (Eng. Methods of dactyloscopic examination). Ekspertna spetsial’nist’ 4.6 «Daktyloskopichni doslidzhennya» / [ukl. Zholtans’ka I. I., Kuznyetsov V. A., Shchavelyev A. V., Dymytrova YU. V., Kushnirenko N. V.]. Kyiv. DNDEKTS MVS Ukrayiny, 2014. 119 p. [in Ukrainian].

Polozhennya pro Tsentral’nu ekspertno-kvalifikatsiynu komisiyu pry Ministerstvi yustytsiyi Ukrayiny ta atestatsiyu sudovykh ekspertiv (Eng. Regulations on the Central Expert Qualification Commission at the Ministry of Justice of Ukraine and certification of forensic experts). Zatv. Nakazom Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 03.03.2015 № 301/5. (zi zminamy ta dopovnennyamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0249-15 [in Ukrainian].

Bondar, M. YE. (2006) Udoskonalennya profesiynoyi pidhotovky eksperta-pocherkoznavtsya z urakhuvannyam rozshyrennya kola yoho spetsial’nykh znan’ (Eng. Improving the professional training of a handwriting expert, taking into account the expansion of his range of special knowledge). Ekspertne zabezpechennya pravosuddya: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Simferopol’. KrymNDISE. Р. 286–291. [in Ukrainian].

Komisarov, N. L. (2006) Osoblyvosti pidhotovky sudovykh ekspertiv dlya ekspertnoyi sluzhby MVS Ukrayiny (Eng. Peculiarities of training forensic experts for the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). Ekspertne zabezpechennya pravosuddya: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Simferopol’. KrymNDISE. 2006. Р. 296–299. [in Ukrainian].

Simakova-Yefremian, E. B. & Derecha, L. M. & M’yasoyedov, V. V. (2018) Aktual’ni problemy spivrobitnytstva z orhanizatsiyamy inozemnykh derzhav u sferi sudovo-ekspertnoyi diyal’nosti (Eng. Tipical problems of cooperation with organizations of foreign states in the field of forensic activity). Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky. Kharkiv : Pravo. Vyp. 18. Р. 175–188.DOI https://doi.org/10.32353/khrife.2018.19 [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-10-03

How to Cite

Petrova, I. ., & Kurdes, O. . (2021). PECULIARITIES OF TRAINING AND ADVANCED TRAINING OF FINGERPRINT EXPERTS. Archives of Criminology and Forensic Sciences, 3, 65-71. https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.07