CONCEPTUAL ASPECTS OF THE USE OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF COUNTERACTION TO CRIMINAL OFFENSES IN THE AIRLINE INDUSTRY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.11

Keywords:

biometrics, legal problems, identification, neural network methods, algorithm, voice profiling.

Abstract

The article specifies that systematic and complex scientific researches on problems of the use of biometric technologies in preventive activity regarding detection and neutralization of threats to entities-facilities of air transport, companies staff, institutions and organizations which work in this field have not been considered yet. The results of researches and scientific papers of representatives of the Ukrainian forensic community had been analyzed, which determined the need for theoretical-legal and forensic research in the field of identification and verification of a person with the use of biometric technologies to solve tasks of counteraction to crime and civilian tasks of managerial and controlling content. The article purpose is to define current problems of the development of the newest directions of biometric technologies use in counteraction to criminal and other types of offenses; formation of theoretical principles of algorithmization of the use of biometric technologies in preventive activity.

The use of the complex of general and special research methods has made it possible to identify factors and content of reasons and conditions for solving the present day tasks with the use of biometric technologies in security and preventive activities. Such approach has helped to draw the conclusion that the most promising directions of biometric technologies application are: security guaranteeing and ensuring access control to certain areas and space activity facilities; creation of a person identification systems; introduction of reliable and economic means of delimitation of access to the territory of facilities, buildings and internal premises of space activity entities; efficiency and personnel management; information protection of multifunctional user identification systems in information networks, operating systems, various add-ons for typical software.

References

Zakharov, V. P. & Rudeshko, V. I. Biometrychni tekhnolohiyi v XXI stolitti ta yikh vykorystannya pravookhoronnymy orhanamy (Eng. Biometric technologies in the XXI century and their use by law enforcement agencies) : posibnyk. 2-he vyd., dop L’viv: L’v. DUVS. 2015. 492 [in Ukrainian].

Moroz, A. O. Biometrychni tekhnolohiyi identyfikatsiyi lyudyny (Eng. Eng. Biometric technologies of human identification) Ohlyad system. Mat. mashyny i systemy. 2011. № 1. 39-45 [in Ukrainian].

Biometriya: Navch. posibnyk (Eng. Biometrics: Textbook. Manual) / Synyekop YU.S., Mintser O.P., Ruzhyts’ka K.V., Milin V.B. Kyiv: NVF «March-A». 253 [in Ukrainian].

Tsar’ov, R.YU. & Lemekha, T.M. Biometrychni tekhnolohiyi: navch. Posib (Eng. Biometric technologies: training manual). Odesa: ONAZ im. O.S. Popova. 2016. 140 р. [in Ukrainian].

Movchan, A. V. & Movchan, D. A. Zarubizhnyy dosvid zastosuvannya biometrychnoyi identyfikatsiyi lyudyny u protydiyi transnatsional’niy zlochynnosti (Eng. Foreign experience in the application of biometric human identification while combating transnational crime). Visnyk Luhans’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka. 2009. № 1. S. 179–184 [in Ukrainian].

Nehrebets’kyy, V. V. Biometrychni tekhnolohiyi v kryminalistytsi: perspektyvy vykorystannya i innovatsiyi. Innovatsiyni metody ta tsyfrovi tekhnolohiyi v kryminalistytsi, sudoviy ekspertyzi ta yurydychniy praktytsi (Eng. Biometric technologies in criminalistics: prospects for use and innovations. Innovative methods and digital technologies in criminalistics, forensic science and legal practice) : materialy mizhnar. «kruhloho stolu» (Kharkiv, 12 hrud. 2019 r.) / redkol.: V. YU. Shepit’ko (holov. red.), V. A. Zhuravel’, V. M. Shevchuk, H. K. Avdyeyeva. Kharkiv : Pravo. 164 р. [in Ukrainian].

Shvets, V. A. & Fesenko, A. A. Osnovnye byometrycheskye kharakterystyky, sovremennye systemy y tekhnolohyy byometrycheskoy autentyfykatsy (Eng. Main biometric characteristics, modern systems and technologies of biometric authentication). Bezpeka informatsiyi (Ukrainian Scientific Journal of Information Security). 2013. T. 19, №2. 99–111 [in Ukrainian].

Bedyuk, P. & Bondarchuk, V. Suchasni metody biometrychnoyi identyfikatsiyi (Eng. Modern methods of biometric identification). Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennya systemy zakhystu informatsiyi v Ukrayini. 2009. № 1(18). 137-146. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/9839/1/26.pdf [in Ukrainian].

Fraze-Frazenko, O. O. Vykorystannya biometrychnykh termopokaznykiv dlya identyfikatsiyi v systemakh dostupu (Eng. The use of biometric thermal indicators for identification in access systems). Technology audit and production reserves. 2013. № 1/1(9). 33-36 [in Ukrainian].

Gudkov, V.Yu. (2010) Mathematical Models of Fingerprint Image On the Basis of Lines Description // Proc. of The 19th International Conference on Computer. [in English].

Kukharev, G. A. Biometricheskiye sistemy: metody i sredstva identifikatsii lichnosti cheloveka (Eng. Biometric systems: methods and means of identification of a person’s personality). SPb.: Politekhnika. 2001. 240 p. [in Russian].

Spiridonov, I. N. Osobennosti razrabotki biometricheskikh standartov (Eng. Peculiarities of the development of biometric standards). Elektronnyye komponenty. 2006. № 4. 37 - 40 [in Russian].

Akhtar, Z. Security of Multimodal Biometric Systems against Spoof Attacks: A Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Electronic and Computer Engineering. University of Cagliari. 2012. 119 p. [in English].

Sahoo, Soyuj Kumar. Multimodal Biometric Person Authentication : A Review. Choubisa, Tarun; Prasanna, SR Mahadeva (1 January 2012). DOI: 10.4103/0256-4602.93139 [in English].

Koz’yakov, R. S. Biometrychni metody identyfikatsiyi bezvisno znyklykh osib (Eng. Biometric methods of missing persons identification). Chasopys Kyivs’koho universytetu prava. № 3. 312-316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_74. [in Ukrainian].

Dorohyy, YA. YU. Informatsiyna tekhnolohiya biometrychnoyi identyfikatsiyi lyudyny za zobrazhennyam oblychchya (Eng. Іnformation technology of biometric face recognition): avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.13.06 – informatsiyni tekhnolohiyi. Kyiv: Nats. tekhn. un-t Ukrayiny «Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut». 16 р. [in Ukrainian].

Pro Yedynyy derzhavnyy demohrafichnyy reyestr ta dokumenty, shcho pidtverdzhuyut’ hromadyanstvo Ukrayiny, posvidchuyut’ osobu chy yiyi spetsial’nyy status: Zakon Ukrayiny (Eng. The Law of Ukraine: On the Unified State Demographic Register and Documents Certifying Citizenship of Ukraine, a Person’s Identity or Special Status)). Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). № 51, st.716. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text [in Ukrainian].

Isayeva, YU. Deyaki pytannya vykorystannya biometrychnoho analizu rayduzhnoyi obolonky oka (Eng. Certain issues of carrying out biometric analysis of the iris). Aktual’ni pytannya derzhavotvorennya v Ukrayini: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 30 bereznya 2012 roku) / Redkol.: d.yu.n. I. S. Hrytsenko (holova), prof. P. S. Berzin (zast. holovy), k.yu.n. I. S. Sakharuk (vidp. red.) Kyіv: Print-Servis. Р. 443–444 [in Ukrainian].

Zakharov, V. P. & Zachek, O. I. Mozhlyvosti zastosuvannya biometrychnoho metodu identyfikatsiyi za heometriyeyu oblychchya v systemakh videosposterezhennya pravookhoronnykh orhaniv (Eng. Application possibilities of biometric method while identification by facial geometry in video surveillance systems of law enforcement agencies). Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. № 1. 108–110. [in Ukrainian].

Shynkarenko, I. R. & Shynkarenko, I. I. Profaylinh yak metod ubezpechennya ob’yektiv aviatsiynoyi infrastruktury (Eng. Profiling as a method of securing aviation infrastructure). Aktual’ni problemy ekspertnoho zabezpechennya dosudovoho rozsliduvannya : materialy nauk.-prakt. seminaru (Dnipro, 29 travnya 2020 r.). Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 20-24. [in Ukrainian].

Kamins’kyy, V.V. Borot’ba z povitryanym teroryzmom maye pochynatysya s zemli. Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny (Eng. The fight against air terrorism must start on the ground. Science and Technology of Ukrainian Armed Forces Air Force). № 1(14). 16-23. [in Ukrainian].

Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics. ISO / IEC 2382-37: 2017 (E). URL: https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec2382-37%7Bed2.0%7Den.pdf. [in English].

Dr. Krisztina Huszti-Orbán, Prof. Fionnuala Ní Aoláin. Use of Biometric Data to Identify Terrorists: Best Practice or Risky Business HUMAN RIGHTS CENTER University of Minnesota, 2020. 44 p. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/biometricsreport.pdf. [in English].

Mohammad Dastbaz. Emerging Technologies and the Human Rights Challenge of Rapidly Expanding State Surveillance Capacities. Strategic Intelligence Management. National Security Imperatives and Information and Communications Technologies. 2013, Pages 120-133 [in English].

Tiffany, C. Li. In 2015, the US office of personnel management suffered one of the biggest cybersecurity breaches the us government has faced yet. Boston University School of Law. JUNE 1, 2020 [in English].

Final Report of the Biometrics Subcommittee. Homeland security advisory council. november 12, 2020. URL: https://www.dhs.gov/publication/homeland-security-advisory-council-november-12-2020-meeting-minutes. [in English].

Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement. FRA Focus URL: https:/ /www.europarl.europa.eu/cmsdata/196206/FRA-Facial_recognition_ techno logy _fundamental_rights considerations_in20law%20enforcement.pdf. [in English].

Shynkarenko I. R., Shynkarenko I. I. Zakhody ubezpechennya ob’yektiv aviatsiynoyi infrastruktury (Eng. Measures to secure aviation infrastructure). Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Modernizatsiya vitchyznyanoyi pravovoyi systemy v umovakh svitovoyi inteeratsiyi» (m. Kropivnyts’kyy, 27–28 travnya 2020 roku L’otna akademiya Natsional’noho aviatsiynoho universytetu). Krapivnyts’kyy. 56-60. [in Ukrainian].

Al’tshuller, H. S. Alhorytm yzobretenyya (Eng. The Invention algorithm). Moskva : Mosk. rabochyy, 1973. 264. [in Russian].

Yshchenko, E. P. & Slyvynskyy, K. O. (2001) Krymynalystycheskaya alhorytmyzatsyya: teoretycheskye predposylky (Eng. Forensic algorithmization: theoretical prerequisites). Akademycheskyy yurydycheskyy zhurnal. № 4. 45–51 [in Ukrainian].

Shepit’ko, V. YU. & Avdyeyeva H. K. Problemy alhorytmizatsiyi slidchoyi diyal’nosti (Eng. Problems of algorithmization while investigative activity). Aktual’ni problemy derzhavy i prava. № 4. 46–50 [in Ukrainian].

Solov’eva, O. M. Krymynalystycheskaya alhorytmyzatsyya sledstvennykh deystvyy (Eng. Forensic algorithmization of investigative actions): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.09. SPb. : SPb. YHP RF. 2001. 158 р. [in Russian].

Nikolayuk, S. I. Alhorytmizatsiya diy operatyvnykh pratsivnykiv v protsesi operatyvnoho poshuku oznak hospodars’kykh zlochyniv shlyakhom vykorystannya mozhlyvostey nechitkoyi lohiky // Pivdennoukrayins’kyy pravnychyy chasopys. № 1 (t ). S. 72–80. [in Ukrainian].

Rozvytok system analizu ryzykiv ta kryminal’noho analizu, vidpovidno do standartiv EU (Eng. . Development of risk analysis and criminal analysis systems in accordance with EU standards). URL : http://yandex.ua/clck/ jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.k90MqUdeyalRwEIhakcGTz0j-5B7QNcs1FGsKauM-sSs6MLqepJ8lTJSslYCM (data zvernennya: 02.05.2021) [in Ukrainian].

Shynkarenko, I. R., Chaplyns’kyy, K. O. Zahal’ni osnovy zdiysnennya taktychnykh kombinatsiy pid chas operatyvno-rozshukovykh zakhodiv ta nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy (Eng. General framework for implementation of tactical combinations while operative crime detection activities and covert investigative measures): Navch. posib. Dnipro: DDUVS. 158 р. [in Ukrainian].

Vylkas, É. Y., Maymynas, E. Z. (1981) Reshenye: teoryya, ynformatsyya, modelyrovanye (Eng. Eng. Solutions: theory, information, modeling). Moskva: Radyo y svyaz’, 1981. 328 s. [in Russian].

Downloads

Published

2021-10-03

How to Cite

Shynkarenko, I. ., Zakharov, V. ., Shynkarenko, . I. . ., & Zakharova, O. . (2021). CONCEPTUAL ASPECTS OF THE USE OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF COUNTERACTION TO CRIMINAL OFFENSES IN THE AIRLINE INDUSTRY. Archives of Criminology and Forensic Sciences, 3, 102-113. https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.11